Algemene voorwaarden

Art. 1

Onze verkopen en diensten zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden welke verondersteld worden gekend en goedgekeurd te zijn door de koper.

Art. 2

Alle offertes zijn geldig gedurende een maand.

Art. 3

Al onze bestekken en prijsoffertes zijn zonder verbintenis en onder voorbehoud van wijzigingen inzake Btw-tarieven,van welke aard dan ook, alsook inzake muntontwaarding van de Euro devaluaties van buitenlandse valuta’s teven zijn de bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Art. 4

De bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging door onze firma en betaling voorschot van 30% op de overeengekomen prijs, inclusief BTW.

Art. 5

De leverings- en projecttermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend.

Art. 6

Betwistingen en klachten dienen te gebeuren binnen de acht kalenderdagen na levering der goederen of diensten per aangetekend schrijven.

Art. 7

Bij levering buiten onze magazijnen reizen de goederen op kosten en op risico uitsluitend van de koper. De koper zal ons nooit aansprakelijk kunnen stellen voor enige schade aan of verlies van de goederen ontstaan tijdens het transport, welk ook de oorsprong, aard of omvang van de schade mogen zijn.

Art. 8

De goederen worden niet teruggenomen of geruild.

Art. 9

Zo de koper, om welke reden ook, inbegrepen overmacht, de goederen niet afneemt zal het ons vrijstaan hetzij de uitvoering der overeenkomst te vorderen en betaling te eisen van de totale koopsom, hetzij de verkoop als ontbonden te beschouwen. In dit laatste geval zal de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van de verkoopprijs en met een minimum van 100,00 euro. De koper ontslaat ons uitdrukkelijk bewijs van bestaan of de omvang van de door ons geleden schade, gezien partijen deze conventioneel bepaald hebben op het bedrag zoals omschreven in vorige alinea, dit bij toepassing van de ter zake geldende beschikkingen van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 10

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een bestelling, is de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 50 procent van de waarde van de bestelling.

Art.11

Alle materialen blijven eigendom van de verkoper tot de rekening volledig is voldaan.

Art.12

Het graven van funderingen is voorzien in losse grond. Het opbreken van ondergrondse verharding kan alleen in regie.

Art.13

De afvoer van afbraak materialen of overtollige grond is niet voorzien. De kosten voor de afvoer of verwerking, conform de milieuwetgeving zullen in rekening gebracht worden. Het vakkundig terug plaatsen van de bestrating is niet inbegrepen.

Art.14

De offerte omvat enkel wat beschreven is, alle meerwerken of werken voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden zullen in regie aangerekend worden, en dit volgens de gangbare uurlonen.

Art. 15

Geïnstalleerde goederen vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de verkoper zelfs indien zij nog niet betaald zijn.

Art. 16

De Goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de integrale vereffening. Bij wanbetalingen goederen na eenvoudig aangetekend schrijven teruggenomen worden zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de verkoper.

Art. 17

In geval van betwisting of wanbetaling zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement van ons bedrijfszetel bevoegd.

Art. 18

Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar, en dit op de zetel van de in hoofd vermeld. Elke laattijdige betaling, zelfs zo deze geschiedt met ons akkoord, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling vereist is, een interest opbrengen van 1,5 % per maand, met een minimumbedrag van € 20,00 en waarbij elke schadevergoeding van 15 %, met een minimum van 60,00 euro. Bij elke laattijdige betaling van een factuur worden alle andere openstaande facturen opeisbaar, ondanks eventueel door ons toegestane betalingstermijnen.

Art. 19

De eventueel vermelde garanties zijn enkel ten belopen van de materialen en geenszins van toepassing op werkuren of verplaatsingen.

Art. 20

Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper uitdrukkelijk de toestemming aan de verkoper voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
Overeenkomstig de wet van 8-12-1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,heeft de koper ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien,te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper.